LustForge

what Lust hath wrought

  1. AWS EC2 Spot Market Volatility

  2. LogRotate Apache Logs to Amazon S3